Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eugeniusz Madeja.
 • E-mail: spbialka@bukowinatatrzanska.edu.pl
 • Telefon: 182654129

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej
 • Adres: ul. Środkowa 184, 34-405 Białka Tatrzańska
 • E-mail: spbialka@bukowinatatrzanska.edu.pl
 • Telefon: 182654129

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brak schodków oraz progów zapewnia możliwość obsługi interesantów w sekretariacie oraz u dyrektora szkoły, jednak placówka nie jest wyposażona w windy ani podjazdy, co uniemożliwia dostanie się do sal lekcyjnych na wyższych piętrach.