Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy SP w Białce Tatrzańskiej 

 1. Dzieci zapisane na świetlicę szkolną przebywają w niej zgodnie z czasem podanym w karcie zgłoszeniowej. Wcześniej mogą być odebrane tylko osobiście przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę dorosłą.
 2. W czasie trwania zajęć świetlicowych dzieci mogą zjadać posiłki przyniesione z domu, odrabiać zadania domowe oraz spędzać czas na grach i zabawach. Uczestniczą również w zajęciach przygotowanych przez wychowawcę Świetlicy, zgodnie z programem.
 3. Dziecko, które nie dotarło na Świetlicę, nie jest objęte opieką świetlicową.
 4. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 5. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone na świetlicę
 7. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez inne dziecko.
 8. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 9. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.
 10. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą miećwpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 11. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z Regulaminem Świetlicy.

W bieżącym roku szkolnym w świetlicy pracują następujący nauczyciele:

- mgr Danuta Budz, mgr Katarzyna Cetera, mgr Marta Makowska, mgr Monika Bednarczyk, mgr Anna Kalata